Tıp Fakültesi Engellilik ile İlgili Farkındalık Etkinliği

21 Aralık 18

Engellilik ile İlgili Farkındalık Etkinliği

20 Aralık 2018 tarihinde Üniversitemizin Tıp Fakültesinde gerçekleşen engellilere yönelik farkındalık etkinliği Dr. Öğretim Üyesi Tuğba ATAN tarafından gerçekleştirildi. Sayın ATA nın etkinlikte sunumunu yaptığı bildiri şu şekildedir;

Engellilik bireyin kendisini, ailesini ve toplumu etkileyen tıbbi, sosyal ve ekonomik bir olaydır. Dünya nüfusunun yaşlanması, kronik hastalıklarda artış engelli birey sayısında artışa neden olmuştur. Dolayısıyla, engelli sorununa kapsamlı çözüm üretilmesi zorunluluk haline gelmiştir. İlginç olarak, toplumun refah düzeyi ile orantılı olarak engellilik ve ona eşlik eden sorunların etkisinin arttığı bildirilmiştir. Engellilerle ilgili epidemiyolojik çalışmalar ve istatistiksel veriler, ileriye yönelik rehabilitasyon programlarının planlanmasında çok önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün engelli rehabilitasyonu konusunda vizyonu tüm engelli bireylerin saygınlık içinde yaşaması, eşit hak ve fırsatlara sahip olmasıdır; misyonu ise engelli bireylerin yaşam kalitesini bölgesel, ulusal ve evrensel olarak arttırmaktır. Bu misyona yönelik olarak; engelliliğin büyüklüğü ve öneminin farkındalığını arttırmak, engellilik ile ilişkili veri toplanması ve analizlerin yapılmasına olanak sağlamak ve bu veri ve bilgileri yaygınlaştırmak, engelli bireyler ve aileleri için sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerini desteklemek, geliştirmek ve güçlendirmek, toplum temelli rehabilitasyonu geliştirmek, yardımcı teknolojinin gelişim, üretim, dağıtım ve servis hizmetlerini ilerletmek, engelli bireylerin hak ve fırsatlarını arttırmak için kalkınma, uygulama, ölçüm ve izleme politikalarını geliştirmek, sağlık ve rehabilitasyon politikaları geliştirenler ile servis hizmetini uygulayanlar arasında köprü kurmak, sektörler arası iletişim ağı ve ortaklıkları teşvik etmek gerekmektedir. Engellilerin sadece medikal tedaviye ve sosyal korunmaya ihtiyacı olan bireyler olarak değil, hakları olan, bu haklara sahip çıkan, yaşamları hakkında kendi kararlarını veren ve toplumun aktif üyeleri olan bireyler olarak görülmesi gereklidir. Toplumların gelişmişlik düzeyleri, engelli bireylerin topluma ve üretime katılma düzeyleri ile bağlantılıdır. Ülkemizde son yıllarda geliştirilen yeni ve çağdaş engelliler politikası ile engelli kişilerin yaşam kalitesi arttırılması ve fiziksel çevre, eğitim, sağlık bakımı ve rehabilitasyon ile istihdam alanlarındaki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar büyük bir hız kazanmıştır. Yakın zaman içinde, engelli bireylerin, hak ettikleri yaşam koşullarının sağlandığı bir Türkiye için toplumun bütün bireylerinin farkındalığı ve katkısı oldukça önemlidir.

 

                                                                                                           Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ATAN                                                                                                                                                        

                                                                                                       Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi

                                                                                                        Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

                                                                                                               AD Öğretim Üyesi

fotoğraf
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Çevre Yolu Bulvarı No: 8 19030 ÇORUM